Projekt Piece of Zagreb/Komadić Zagreba je posvećen potrazi za novim načinima mišljenja i stva-ranja autentičnih zagrebačkih su-venira, uz pomoć interdisciplinar-nog pristupa karakterističnog za dizajn te uz suradnju primijen-jenih umjetnika, obrtnika i drugih proizvođača materijalne kulture.

Projekt također stremi stvaranju prve sustavne kolekcije dizajniranih suvenira Zagreba, koja će kontinuirano rasti i obnavljati se periodično kroz buduće javne pozive. S obzi-rom na njihovu komunikacijsku, simboličku i identitetsku kvalitetu, dizajnirani uporabni predmeti značajni su i u kontekstu promocije baštine i lokalnih vrijednosti te uspješno preuzimaju ulogu suvremenog suvenira, čak i kad nisu tako predeterminirani u žanrovskom smislu, što pred domaće dizajnere i umjetnike može staviti inspirativne stvaralačke izazove.

U organizacijskom smislu, povezujući dizajnere i primijen-jene umjetnike sa stručnjacima iz područja turističkih djelatnosti i proizvodnje, ali i povijesti, kulturne antro-pologije te marketinga i komunikologije, projekt bi želio značajno doprinijeti učvršćivanju suradnje između različitih struka prema kojima je dizajn upućen zbog svoje interdisci-plinarne prirode, kao i začeti stvaranje korpusa znanja o fenomenu suvenira u zagrebačkom kontekstu, što bi se dugoročno moglo odraziti na bolje i korisnije razumijevanje uloge dizajna i dizajnera u projektiranju hrvatskih turis-tičkih proizvoda i usluga.

Kao svježi vid turističke promocije Zagreba, projekt cilja na daljnje povećanje vidljivosti Zagreba na europskom nivou, otvarajući nove kanale komunikacije te donoseći nove posebnosti u autohtonoj lokalnoj materijalnoj i duhovnoj kulturi.